In Oralevidence, Uncategorized

Het uitvoeren van ondersteunende parodontale behandelingen (supportive periodontal therapy), zogeheten ‘recalls’ is voor veel mondhygiënisten een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse werk. Na elke recall wordt een inschatting gemaakt wanneer een patiënt voor een nieuwe recall moet komen. Is het mogelijk om een nauwkeurigere inschatting te maken van het recall termijn met behulp van een parodontaal risicoprofiel ?

Voor het bepalen van het recall-termijn kan een parodontaal risico profiel gebruikt worden, bijvoorbeeld Periodontal Risk Assessment (PRA) van Lang & Tonetti (2003).[1] Uit een systematic review bleek, dat PRA de progressie van parodontitis goed kan inschatten.[2]

PRA bepaalt het parodontale risicoprofiel aan de hand van 6 factoren: bloedingsscore, aantal pockets van 4mm of dieper, aantal missende gebitselementen, parodontaal aanhechtingsverlies in relatie tot leeftijd, genetische of systemische ziekten (o.a. diabetes mellitus, HIV) en schadelijke omgevingsfactoren (o.a. roken).[1] (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1. Periodontal Risk Assessment

Verlaging risicoprofiel

In het retrospectieve longitudinale cohort onderzoek van Ramseier et al. (2019) werd PRA gebruikt om de stabiliteit van pocketdiepten in relatie tot de recall termijn te inventariseren. Op basis van PRA werd het recall termijn bepaald. Patiënten met een kortere tijd tussen de recalls vertoonden na 5 jaar meer parodontale stabiliteit, verminderde pocketdiepten en minder verlies van gebitselementen, ongeacht of deze patiënten rookten of niet.[3]

Ook Sonnenschein et al. (2020) gebruikte PRA voor het bepalen van het parodontaal risico profiel en het recall termijn van 12 (laag risico), 6 (gemiddeld risico) of 3 (hoog risico) maanden (zie afbeelding 1).

Regelmatige parodontale nazorg behandelingen zorgden voor een verlaging van het parodontale risico profiel bij 50% van de patiënt na 10 jaar. Een hogere pocket bloedingsscore in relatie tot pocketdiepten verhoogde de kans op parodontale instabiliteit. Echter was de hoeveelheid aanwezige plaque geen nauwkeurige voorspeller voor parodontale stabiliteit.[4]

Na initiële therapie wordt vaak 3 maanden als recall termijn gekozen en bij meer parodontale stabiliteit wordt die termijn verlengd naar 4 of 6 maanden. Hoewel er evidentie is voor het belang van ondersteunende parodontale behandelingen[5], is er geen sterke evidentie voor de effectiviteit van een recall termijn van 3 maanden.[6] Daarbij kan er op dit moment niet worden aangeven op welke manier een recall het beste uitgevoerd moet worden, oftewel uit welke handelingen die moet bestaan. [5]

Recall termijn en compliance

Opvallend is dat patiënten in de hoge parodontale risicogroep minder regelmatig een parodontale nazorg behandeling ondergaan, dan patiënten in de lage parodontale risicogroep.[4,7,8] De therapietrouwheid (compliance) van patiënten met een hoger parodontaal risico is dus lager.

Het gebruik van een parodontaal risico profiel kan je helpen in het nauwkeuriger bepalen en monitoren van het recall termijn van patiënten.

Lees meer: Voeding en Parodontale gezondheid

Bronnen

1. Lang NP & Tonetti MS. Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent. 2003;1:7–16.
2.Lang NP, et al. Risk factor assessment tools for the prevention of periodontitis progression a systematic review. J Clin Periodontol. 2015;42:59–70.
3.Ramseier CA, et al. Time between recall visits and residual probing depths predict long-term stability in patients enrolled in supportive periodontal therapy. J Clin Periodontol. 2019;46:218–230.
4.Sonnenschein SK, et al. Adherence to long-term supportive periodontal therapy in groups with different periodontal risk profiles. J Clin Periodontol. 2020;47:351–361.
5.Manresa C, et al. Supportive periodontal therapy (SPT) for maintaining the dentition in adults treated for periodontitis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;1:CD009376.
6.Farooqi OA, et al. Appropriate Recall Interval for Periodontal Maintenance: A Systematic Review [published correction appears in J Evid Based Dent Pract. 2016;16:79]. J Evid Based Dent Pract. 2015;15:171–181.
7.Matuliene G, et al. Significance of Periodontal Risk Assessment in the recurrence of periodontitis and tooth loss. J Clin Periodontol. 2010;37:191‐199.
8.Oliveira Costa F, et al. Progression of periodontitis in a sample of regular and irregular compliers under maintenance therapy: a 3-year follow-up study. J Periodontol. 2011;82:1279‐1287.

0